Clubgeschiedenis en hoogtepunten

Voorgeschiedenis.

Toen na de Tweede Wereldoorlog het leven weer op gang begon te komen, kwamen ook in Heinenoord, zoals in zoveel plaatsen, steeds meer signalen om tot oprichting van een voetbalvereniging te komen. Eigenlijk een heroprichting, want ook voor de oorlog was onze gemeente reeds een voetbalclub rijk. Rond 1921 werd er namelijk al gevoetbald. Na diverse omzwervingen was het laatste veld voor de oorlog gelegen tegenover de molen op Goidschalxoord (gemeente Heinenoord), waar onze vereniging later ook vele jaren gespeeld heeft.

 

Officiële oprichting 6 juli 1946

In 1946 wees alles er op dat er weer behoefte was aan een voetbalvereniging in Heinenoord. In Goidschalxoord ging een ploegje de draad weer oppakken en speelde enkele uitwedstrijden, terwijl in Heinenoord een jeugdclubje werd opgericht. In die tijd staken de heren F.J. Middelhoek, C.J. Hage, en J. Leeuwenburgh de koppen bij elkaar en riepen na enkele voorbereidende besprekingen een vergadering bijeen om te komen tot oprichting van een sportvereniging. Tijdens deze oprichtingsvergadering werd besloten een gecombineerde voetbal- en korfbalvereniging op te richten, welke de naam “Sportvereniging Heinenoord” zou gaan dragen. Deze vergadering werd gehouden op 6 juli 1946 in het oude verenigingsgebouw en die datum geldt als de officiële oprichtingsdatum van “Sportvereniging Heinenoord”. In de eerste week van het bestaan van de vereniging gaven zich 36 senioren en 25 junioren op. De afdeling korfbal heeft slechts enkele wedstrijden gespeeld en is toen bij gebrek aan belangstelling opgeheven. In juli 1954 werd door de voetbalvereniging de gymnastiekvereniging S.V.H. opgericht, die echter direct daarna een zelfstandig bestaan is gaan leiden, en nog steeds floreert. In die eerste tijd was alles nog op de bon, of niet te krijgen. Na overleg met de K.N.V.B. komen we in augustus 1946 in aanmerking voor een buiten- en binnenbal en 10 paar voetbalschoenen. Hout voor doelpalen is niet beschikbaar, waardoor deze van oud hout gemaakt moeten worden. Pas in maart 1949 kunnen 12 shirts in de originele clubkleuren (groen-wit) aangeschaft worden, waardoor het eerste elftal gesteld staat.

Toen op 6 Juli 1946 de vereniging werd opgericht, was één van de grootste problemen om een speelveld te krijgen. In de notulen van de oprichtingsvergadering lezen we daarover: “Bij eerder plaats gehad hebbende besprekingen was gebleken, dat wat een terrein betrof nog verschillende moeilijkheden moesten worden overwonnen. Doch door de heer C. J. Hage werd voor de beoefening van de sport een stuk bouwland beschikbaar gesteld, zo gauw dat van het gewas ontbloot zou zijn, wat zijns inziens nog een maand zou duren”. Inderdaad bleek dat een maand later aan de Zomerlandse weg, want daar was het stuk bouwland gelegen, waar de tarwe gemaaid werd. Gelukkig dat er klavers onder gezaaid waren, zodat de stoppels er nog enigszins groen uitzagen. Ondanks de goede bedoelingen van de heer Hage en het feit dat we blij waren met dit veld, was het een regelrechte ramp om hier in de regenachtige herfst en in het voorjaar te moeten voetballen. Daarbij nog te bedenken dat er geen enkele kleedgelegenheid was, laat staan stromend water. Dat dit geen blijvende oplossing kon zijn was een ieder duidelijk en het toenmalige bestuur heeft dan ook naarstig gezocht naar een betere plaats voor het voetbalveld. Na vele mislukkingen lukte het dan uiteindelijk bij de heer J. Leeuwenburgh. Deze was bereid om het terrein bij de molen te Goidschalxoord, waar ook voor de oorlog gevoetbald was, opnieuw met gras in te zaaien en aan de vereniging te verhuren voor f. 100,- per jaar. We moesten echter niet denken dat we nu een ideaal voetbalveld hadden. Het was slecht gedraineerd, ingezaaid op zo’n manier dat het gras in rijen stond en nog vele jaren zeer hobbelig en ongelijk. Maar we hadden een echt sportveld. In de lente van 1947 ingezaaid, moesten we er direct in augustus van dat jaar op gaan voetballen, dus men begrijpt wat er in het najaar van dat gras overbleef. Tevens liepen er de gehele week koeien op, waardoor het elke zaterdag nodig was om voor er gevoetbald kon worden kruiwagens vol koeienvlaaien af te voeren en dat lukte nog maar gedeeltelijk. Overigens had dat ook wel voordelen als we tegen Rotterdamse ploegen speelden. De rest van de accommodatie kwam slechts heel geleidelijk tot stand, vooral ook omdat het geld daartoe ontbrak.

Augustus 1947: Er werd een oude houten schuur overgenomen voor f 250,-. Deze diende als bergruimte en kleedruimte voor spelers van beide partijen en de scheidsrechter.

Juni 1948: Een nieuw houten kleedlokaaltje met twee afdelingen wordt geplaatst, nog steeds zonder licht en water. Kosten f 1240,-.

Februari 1950: Aan deze kleedgelegenheid wordt een wasgelegenheid gebouwd met koud stromend water (voor het eerst) en een soort wastroggen voor een bedrag van f 1225,-

Mei 1953: Aanleg elektriciteit f 370,-. Bouw kantine met een grootte van 2×2 motor voor een prijs van f 150,-. Deze “kantine” word gerund door Henk de Vroedt, die tevens terreinchef was.

Vanaf 1956 is het bestuur steeds bezig geweest om in de kom van de gemeente een voetbalterrein te krijgen, aan de havenkant of aan de Hofweg, maar alle gesprekken met het gemeentebestuur leverden voorlopig niets op. In 1960 ging het er op lijken dat we succes zouden hebben omdat het college van B en W zijn medewerking toezegde om te komen tot een gemeentelijk sportpark aan de Hofweg. Wie schetst echter onze verbazing toen in juli 1961 de gemeenteraad besloot om in Goidschalxoord een stuk bouwland te kopen voor de aanleg van sportvelden. Volgens de meerderheid van de raad was de plaats aan de Hofweg te dicht bij de kerk (en dat voor een zaterdagvereniging). Nadat ook bezwaarschriften met adviezen van de N.S.F. niet hielpen, word in een buitengewone ledenvergadering op 14 november 1961 besloten om een nieuw terrein te Goidschalxoord niet te aanvaarden. Dit was tevens het eerste en enige conflict van enige omvang met het gemeentebestuur van Heinenoord.

 

Realisatie accommodatie Hofweg

Ondertussen waren we nog geen stap verder en goede raad was duur toen in juni 1963 de huur van ons terrein tegen 1 oktober van dat jaar werd opgezegd. Snel handelen was nu geboden. Op 20 juni 1963 wordt een ledenvergadering gehouden waarin word besloten zelf een veld aan te leggen aan de Hofweg. Overeenstemming met de pachter was reeds verkregen.

 

Graszoden leggen op het ( nu huidige 2e ) veld aan de hofweg in 1963

Er werd gedraineerd en geëgaliseerd en met man en macht graszoden gelegd waardoor op de ledenvergadering van 30 augustus 1963 gemeld kon worden dat het veld klaar was. In de nu volgende jaren kwam voornamelijk door zelfwerkzaamheid onze accommodatie tot stand:

1963: Aanleg veld met graszoden (nu het “tweede” veld).

Bouw houten kleedgebouwtje met 3 kleedkamers, waarvan 2 met stromend water en een scheidsrechterskleedkamer, kosten f 3800,-. Als tegemoetkoming in de kosten werd door de gemeente een bedrag van f 10.000, beschikbaar gesteld voor een tijdelijk speelterrein. Men zag deze plaats nog niet als blijvend.

1965: Houten kantine geopend, deze bestond uit een verplaatste houten noodwoning van na de watersnood.

1967: Aanbrengen van afrastering om het veld en eerste grote lichtmast om het kleine trainingsveldje te belichten.

1969: Kantine vergroot met behulp van een tweede vrijgekomen houten noodwoning. We hebben dan ook een bestuurskamer.

1972: Twee nieuwe kleedkamers en een scheidsrechterskamer worden bijgebouwd, grotendeels met materiaal van de afbraak van een (nood)schoollokaal. Ons houten clubgebouw was toen klaar, maar voldeed intussen ook niet meer aan de minimum eisen die toen gesteld werden.

 

Na zijn laatste wedstrijd in het eerste elftal geeft Rem Remmers de bal over aan zijn opvolger Jaap v.d. Heyden (1969). Op de achtergrond de houten accommodatie aan de Hofweg.

Ondertussen waren de plannen van de gemeente gewijzigd en was een gesprek over een definitief sportcomplex op de huidige plaats mogelijk geworden. In 1970 werd in overleg met de gemeente een plan in fasen opgesteld om te komen tot een modern sportcomplex in Heinenoord, wat als volgt werd uitgevoerd:

1970: Aanleg trainingsveld op de huidige plaats, waardoor een einde kwam aan het trainen op het kleine hoekje bij veld 2.

1971: De beplanting wordt aangebracht, het nieuwe veld (nu veld 1) wordt ingezaaid.

1972: Het hoofdveld wordt in gebruik genomen.

1973/1974: Voorbereidingen en vergunningen voor nieuw clubgebouw, financiering rond.

1976: Het nieuwe clubgebouw wordt in gebruik genomen.

De financiering van het clubgebouw was niet gemakkelijk. Door de technische dienst van de gemeente, waar we goed mee samenwerkten, werden de kosten begroot op f 640.000,-. Door veel zelfwerkzaamheid kon gebouwd worden voor f 360.000,- als volgt gefinancierd:

1977: Weg naar Hofweg en parkeerterrein worden aangelegd.

1983: Nieuwe aansluiting en parkeerterrein langs Tienvoet bij bouw sporthal. Trainingsveld wordt uitgebreid met de verlichting daarvan.

1984: Kantine en bestuursruimte aangepast zoals het nu is.

1994: Drie extra lichtmasten rond trainingsveld geplaatst.

De financiering van het clubgebouw was niet gemakkelijk. Door de technische dienst van de gemeente, waar we goed mee samenwerkten, werden de kosten begroot op f 640.000,-. Door veel zelfwerkzaamheid kon gebouwd worden voor f 360.000,- als volgt gefinancierd:

Gemeente Heinenoord: f 17.000,- Geldlening: f 100.000,- Ned. Sportfederatie: f 25.000,- Brouwerij: f 10.000,- Eigen middelen: f 46.000,- Totaal: f 360.000,-

Dankzij de inspanning van veel van onze leden en in samenwerking met de gemeente die er een aanzienlijk bedrag in investeerde f 450.000,- hebben we een sportcomplex gekregen wat er zijn mag. De bouwcommissie die bergen werk verzet beeft, bestond uit Jan Louter, Jan van Vliet, Henk Korpel, Piet Kersten en Jan Huisman. Naast deze mensen waren het vooral: Jaap v.d. Sluis, Gerrit Bijl, Arie v.d. Vinde, Gerard de Geus, Jan Lammers, Bas Verbaas, Jan Reedijk, Leen v.d. Schee, Wim Kooyman, Frits v.d. Hoek, (en vele anderen) die hier zeer veel vrije tijd in gestoken hebben.

Het volgende werd ter ere van het 40-jarig bestaan in 1986 geschreven door ere-voorzitter Jan Louter: “Het is te hopen dat het gemeentebestuur de wijsheid zal hebben om niet op onderhouds- en beheerskosten te gaan bezuinigen, want dat zal al snel leiden tot achteruitgang van de kwaliteit en uiteindelijk meer kosten tot gevolg hebben. Ook hopen we dat in de toekomst voldoende vrijwilligers zich zullen blijven inzetten om de accommodatie in stand te houden”. Uit de huidige situatie rond het beheer van de sportvelden moge blijken dat dhr. Louter een vooruitziende blik had.

Hoogtepunten

In ruim 50 jaar zijn er natuurlijk een aantal dingen waar men nog steeds aan terug denkt; de zogenaamde hoogtepunten. We denken hierbij in eerste instantie niet aan kampioenschappen, waar we elders op terugkomen.

Op de eerste plaats denken we dan aan onze pinkstersportfeesten waarvan het eerste gehouden werd op 15 en 17 mei 1948, een happening die jaarlijks terug kwam tot 1962. Het toenmalige bestuur wist steeds een programma te brengen, waardoor dit gebeuren uniek in de Hoeksche Waard was. Het aantal bezoekers bedroeg toen soms meer dan 3000. Naast een goed voetbalprogramma werd steeds een hoofdnummer gebracht wat voor deze omgeving toen nieuw was. Zo stonden in de diverse jaren o.a. de volgende evenementen op het programma: Judodemonstraties met Anton Geesink, veldhandbal, motorvoetbal, ballonopstijging met het echtpaar Preesman, windhondenrennen, rugbywedstrijd, enz.

Een tweede hoogtepunt was op 5 mei 1973 toen we met ongeveer 80 mensen in een afgehuurde treinwagon naar Uithuizermeeden vertrokken voor een bekerwedstrijd tegen de plaatselijke vereniging de Heracliden. De heen- en terugreis en de ontvangst in het hoge noorden van Groningen waren zo geweldig dat we nu nog denken dat dat wel een absoluut hoogtepunt in de geschiedenis van de vereniging geweest is. Dat we de wedstrijd ook nog met 2-0 wonnen waardoor we de laatste 16 in het bekertoernooi bereikten was alleen maar meegenomen. We hadden deze reis “verdiend” door overwinningen op achtereenvolgens: de Zwervers, Rijnsburgse Boys, SHO en Sportvereniging ’35. Vooral de overwinning op SHO, met Ad den Boer en Ger Reedijk, toen 1e klasser, sprak tot de verbeelding. De ploeg die toen voor de bekersuccessen zorgde bestond uit: Jan Preesman, Arie Groenendijk, Gilles Kooyman, Huug van der Hoek, Ton van Koppen, Bas Verbaas, Dick Verhey, Piet Havelaar, Jaap Remmers, Bas Leeuwenburgh en Gerrit Bijl.

De bouw van onze accommodatie in de jaren 1975 en 1976 onder leiding van onze bouwcommissie was ook een hoogtepunt. Hier werd weer eens bewezen hoe door zelfwerkzaamheid een kleine vereniging groot kan zijn.

In de ruim 50 jaar zijn er natuurlijk een aantal dingen waar men nog steeds aan terug denkt de zogenaamde hoogtepunten. We denken hierbij in eerste instantie niet aan kampioenschappen waar we elders op terugkomen

Acherste rij : Arie v/d Breevaart, dhr Stad ( scheidsrechter ), Jan Louter, Kees Kooyman, Maart den Otter, Jan Leenheer, Chris de Romph, Jan de Bakker ( trainer )

Middelste rij : Marie Preesman, Cor v/d Linden, Cor Zevenbergen

Voorste rij : Jan Reedijk, Rem Remmers, Arie den Tuinder

Acherste rij : Piet Gaanderse ( grensrechter ), Piet van Vliet, Piet Havelaar, Rem Remmers, Huug v/d Hoek, Arie v/d Stel, Arjo Breevaart

Voorste rij : Wim Kooyman, Wim Reedijk, Gerrit Reedijk, Jaap Remmers, Kees Kooyman

Acherste rij : Piet van Vliet, Chris de Romph, Jaap Dekker, Dhr Groenendijk ( leider )

Middelste rij : Teun v/d Berg, Dickie Groenendijk, Huig v/d Hoek, Leen Bijl, Theun Preesman

Voorste rij : Leen Hage, Arie v/d Wulp, Arie den Tuinder

2e elftal 1954

Achterste rij : Fop Smit, Arie v/d Stel, Dick Strooberg, Chris de Romph

Middelste rij : Geert Gaanderse, Cor Zevenbergen, Jan Noordijk, Koen Dekker

Voorste rij : Daan Schipper, Jaap Kranendonk Jan van Vliet, Arie v/d Burg

1e elftal kampioen 1959

Staand vanaf links : Rem Remmers, Jan Reedijk, Jan Louter, Arie v/d Stel, Cor v/d Linden, Adrie Jongenotter, Arie den Tuinder, Arjo Breevaart, Maart den Otter, Jaap Dekker, Geert Gaanderse, Kees Kooyman

1e elftal 1969

Staand vanaf links : Arie v/d Sluis, Arjo Breevaart, Cor Spruit, Arie van Nieuwenhuyzen, Huug v/d Hoek, Leen v/d Sluis, Wim Reedijk, Hans Koers ( trainer )

Zittend vanaf links : Arie Groenendijk, Bas Leeuwenburgh, Piet Havelaar, Rem Remmers, Jaap v/d Heijden, Jaap Remmers

Dames elftal kampioen 1971

Trainer Hans Koers, overige namen niet bekend

Stuur een mail naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gert Snijders ( trainer ), Henk Korpel ( leider) Jaap Wey, Gerard de Geus, Ed de Winter, Henny v/d Enden, Leen Fiere, Gert de Graaf, Jan Huisman ( grensrechter )

Koos de Vlieger, Peter Slabbekoorn, Jaap v/d Heijden, Ad v/d Enden, Jan Lammers, Gijs van Herk Peter Oprel

Staan vanaf links : Leen Slobbe, Gerard de Geus, Dick Verheij , Peter Louter, Hans Langenberg, Bas Leeuwenburgh, Ad v/d Enden, Ed de Winter, Piet Kersten Arie v/d Stel ( grensrechter )

Zittend vanaf links : Bert van Veen ( trainer ) Bas Verbaas, Jan Lammers, Bram Hazelbach, Koos de Vlieger , Leen Fiere, Hans Koers

Staand : Bas Verbaas, Hans Koers sr( trainer ), Ad v/d Enden , Dick Verhey, Huug v/d Hoek, Gert de Graaf, Piet Havelaar, Arie v/d Stel.

Zittend : Piet Kersten ( verzorger ), Gerrit Bijl, Barry de Wit, Bas Leeuwenburgh, Jaap Remmers, Arie Groenendijk, Jaap v/d Heijden Jan Preesman

Ad v/d Enden in actie nr 4

Arie v/d Berg in actie links op de foto Theo v/d Stel loopt naast hem

5e elftal kampioen

Staand vanaf links : Koos Lammers, Kees Kooijman, Hans Koers, Gijs Wiltens, Fred Walop, Huug v/d Hoek

Zittend vanaf links : Mar van Klaveren, Piet Plaizier, Wim Kooijman, Bert Langendoen, Paul Kooijman

Vrouwen 1985

Staand vanaf links : Liesbeth Dijkers, Monica Castelijns, Ursula Barendrecht, Anita Brink, Marleen v/d Stel, Monique den Breejen, Ina Wiltens, Janie Kooijman, Dhr Walgreen

Zittend vanaf links : Ada Remmers, Petra Lagerwerf, Marina Lagerwerf, Diane de Boer, Jolanda v/d Bijl, ???

D pupillen 1985 kampioen international zaalvoetbaltoernooi bij GOZ

Staand vanaf links : Benno den Otter, Arno Slobbe, Roland van Luik, Jaco de Vroet Jan Noordijk ( leider )

Zittend vanaf links : Jens Erik Visscher, Misha Noordijk, Sander Groenendijk, Michel Preesman, Willem v/d Ende

Achterste rij : Gert Snijders ( trainer ) Ad Fiere, Ad de Ruiter, Hans Remmers, Rene Koster, Theo van Drunen, Marcel Lagendijk en Leider Adrie Breevaart

Zittend : Tom Joose, Jaco de Vries, Henk v/d Stel, John Veldhoen, Hans Leeuwenburgh

Voorste witte broek Bas Verbaas middelste witte broek Arie Groenendijk en daarachter Huug v/d Hoek

Promotie van de RVB naar de KNVB

Staand van af links : Ad den Boer ( verzorger ) Dick Stooker ( trainer ) Arie v/d Stel ( grensrechter ) Jaco Sturrus, John v/d Voort, Arie v/d Berg, Tom Joose , Piet Roos,  Ad v/d Enden, Theo Remmers.

Zittend : Bas v/d Linden, Wim de Ruiter, Rini v/d Wal, Arie Letterman, Hans Remmers, Lucien Bogers, Hans Koers, Gerard de Geus

Heinenoord promoveerd naar de 3e klasse seizoen 1990/1991, ten koste van Nieuw Lekkerland

Achterste rij : Piet Plaizier ( leider ) Ad den Boer ( verzorger ) Gert – Jan Reedijk, Jan van Bennekom, Vincent van Bochoven, Hans Remmers, Martin Schouten, Martin v.d. den Hollander, Arie v/d Stel ( grensrechter ) Jacco Sturrus, Piet Roos ( cap ) Leen Tump ( trainer ) Alex Bol ( leider )

Bas v/d Linden, Gert -Jan Verbaas, Jose Laures, Frank Annemaat, Hennie de Geus, Marcel de Graaf, Arno Slobbe, Ricardo Laures, Roland van Luik

Staand van links naar rechts : Leen Tump ( trainer ) Arie v/d Stel ( grensrechter ) Jan van Bennekom, Arno Slobbe, Bas v/d Linden, Martin v.d. den Hollander, John v/d Voort, Ad Fiere, Bas Hitsert, Piet Plaizier ( leider ) Ad den Boer ( verzorger ).

Zittend van links naar rechts : Jan Willem Verschoor, Robert Collin, Sander Groenendijk, Jose Laures, Lucien Bogers, Piet Roos, Gert Jan Verbaas.

Piet Roos krijg van sponsor Teun v/d Berg de kampioensschaal uitgereikt

Links op de foto : Marcel de Graaf, Arno Slobbe, Leen Tump ( trainer ) Ad den Boer ( verzorger ) en rechts Jan van Bennekom

Heinenoord 1 viert het kampioenschap

Jose Laures in actie

Robin v/d Velden in actie

Heinenoord Veteranen winnen de KNVB beker 2010

Acherste rij :Joop van ‘t Geloof, Piet Roos, Arno Slobbe, Jan-Willem Verschoor, Ad Fiere, John Kaien, Gert Jan Reedijk, Barend v/d Heijden, Bart v d. den Hollander Leo Overeem

Zittend : Jaap Wey , Joop Hoek, Peter v/d Born, Arjo Koster, Martin v d. den Hollander Wim de Ruiter, Nanno Benninga, Jacques Kleinkramer en Richard Glimmerveen

Meiden MD1 winnen KNVB Beker 2012

Trainers : Piet Roos en Monique Bijkerk

Van links naar rechts : Sam Hagers, Yentl van Goch, Sophie Makkenze, Anouk van Herk, Sam de Werker, Mandy de Ronde, Jennifer de Romph, Sanne v/d Linden, Bobbie Braams, Marie Louise v/d Leer en Michelle Roos

 Mei 2014 werden de meiden van de MC1 kampioen van de 1e klasse

 Vanaf rechts : Mandy de Ronde, Sophie Makkenze, Bobbie Braams, Michelle Roos, Sanne Bijkerk, Anouk van Herk, Yentl van Goch, Julia van Dueren den Hollander, Anne Dank, Quinty de Jong, Sam de Werker, Patricia van der Mark, Nieke Dekkers en Sanne van der Linden.

Trainers : Piet Roos & Monique Bijkerk en grensrechter Rene van Goch.

 

 

 Mei 2014 speelde Heinenoord MC1 de bekerfinale tegen Hoodklasser Docos uit leiden en verloor de finale ( wedstrijdstand 2-2 ) uiteindelijk met strafschoppen 3-2.

 

 Juni 2014 speelde Heinenoord MC1 de Finale van Hoekse waard Bokaal tegen ZBVH en deze werd met 3-0 gewonnen en kregen uit handen van Rini van

 Trigt de medaille 's uitgereikt.

 

hw bokaal 2016 IMG 20160604 WA0007

 Meiden MB1 winnen de HW-Bokaal 2015/2016 door met 2-1 van SHO MB1 te winnen, Michelle Roos kreeg uit handen van NikKie Korpel de beker uitgereikt.

van links naar recht : Esmee Brugts, Nieke Dekkers, Sam de Werker, Cleo van Keimpema, Michelle Roos ( cap ) , Sophie Makkenze, Despina Kalkman, Tess de Koning, Fenna Timmer, Anne Dank en Simone Schipper.

Voorgrond : Mandy de Ronde, Anouk van Herk, Yentl van Goch, Julia van Dueren den Hollander, ( Quinty de Jong onbreekt vanwege vakantie )

Leiders/ trainers : Piet Roos en Ad Fiere en ass. scheidsrechter Rene van Goch.

 

Naar boven